Τίτλος «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – FRAGAGEN»

Επιλογή γενοτύπων φράουλας για βελτίωση ποικιλιών και ενσωμάτωση στα σύγχρονα εμπορικά συστήματα παραγωγής

Φορέας Υλοποίησης BERRYPLASMA WORLD ΕΠΕ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προϋπολογισμός 247.500 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη βελτίωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών φράουλας και την ενσωμάτωσή νέων γενοτύπων σε εμπορικά συστήματα παραγωγής. Στην Δυτική Ελλάδα η καλλιέργεια βασίζεται μόνο σε δύο εισαγόμενες ποικιλίες, καθώς δεν υπάρχουν μοντέρνες, ελληνικές ποικιλίες. Η Berryplasma world ΕΠΕ είναι μία καινοτόμος εταιρεία της Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει αναπτύξει από το 2012 το δικό της πρόγραμμα ανάπτυξης και βελτίωσης γενοτύπων φράουλας. Στο παρόν έργο, η Berryplasma world ΕΠΕ συμπράττει με το Πανεπιστήμιο Πατρών στην πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης και αξιοποίησης ελληνικών υπερεχόντων  γενοτύπων σε εμπορική κλίμακα με στόχο τη δημιουργία νέων ποικιλιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
Στόχοι Η σύμπραξη της Berryplasma με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στοχεύει στην αξιολόγηση και επιλογή γενοτύπων προχωρημένου σταδίου με κριτήρια το παραγωγικό δυναμικό,

αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας μοριακές και χημικές αναλύσεις, οργανοληπτικές δοκιμασίες, καλλιέργεια σε μικρή και μεγάλη εμπορική κλίμακα, για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών με βελτιωμένα

χαρακτηριστικά. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη νέων ποικιλιών φράουλας, νέων βελτιωμένων γενοτύπων για περαιτέρω βελτίωση και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο.

Αποτελέσματα Άμεσα αποτελέσματα:

  • Η δημιουργία ποικιλίας φράουλας ελεύθερης, χωρίς δικαιώματα προς ξένους οίκους και αποκλεισμούς-περιορισμούς  από συγκεκριμένες αγορές δίνει εμπορικό πλεονέκτημα στη Berryplasma.
  • Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την εταιρεία ώστε να συνεχίσει και να επεκτείνει το πρόγραμμα βελτίωσης και δημιουργίας νέων ποικιλιών για την σταθεροποίησή της στις ήδη υπάρχουσες αγορές, αλλά και την κατάκτηση νέων.
  • Διαθεσιμότητα γενοτύπων φράουλας με ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, για να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων ποικιλιών.
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους ερευνητές.
  • Προαγωγή της επιστήμης και της καινοτομίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Ανάδειξη των ακαδημαϊκών φορέων ενισχύοντας επίσης την επιστημονική θέση της χώρας μας.

Έμμεσα αποτελέσματα:

  • Η ανάπτυξη  του προγράμματος συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής ως ενός κέντρου πόλου καινοτομίας όπου νέες ιδέες και πρακτικές εφαρμόζονται στην πράξη.
  • Οι ακαδημαϊκοί εταίροι θα ωφεληθούν από την σύμπραξη με μια ιδιαίτερα παραγωγική εταιρεία ερχόμενοι σε επαφή και κατανοώντας τις ανάγκες ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.
  • Ένα πρόγραμμα βελτίωσης και ανάπτυξης ποικιλιών έχει έμμεσα οικονομικά οφέλη σε φορείς-εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή γύρω από το αντικείμενο της καλλιέργειας.